Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Stanovy RGC

  Stanovy společnosti Ringhoffer golf club, ve znění schváleném dne 1. 2. 2006 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: 

   

  Ringhoffer golf club  z. s.

  Stanovy

   

   

   

  Článek I.

  Založení, název a sídlo spolku

   

  Založení spolku:  Spolek byl založen dne 23. dubna 2003. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 13680 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 26626969

   

  Název spolku zní:  Ringhoffer golf club  z.s.

              Ve zkratce:   RGC z.s.

                               

  Sídlo spolku je na adrese:    Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice

   

   

  Článek II.

  Účel spolku

   

  Ringhoffer golf club  z.s. (dále jen „spolek“) je nestranické a nepolitické sdružení, jehož účelem je podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, řízení a propagace, a s tím související úkoly.

   

  Článek III.

  Hlavní činnost spolku

  1.

  Hlavní činností, kterou je naplňován účel spolku, je

  a) 

  vytváření a prosazování společenských, sportovních, organizačních a materiálních podmínek pro provozování, podporu a propagaci golfové hry

  b)

  vyjadřování, reprezentace a zastupování zájmů svých členů ve vztahu k jiným státním a nestátním subjektům v České republice i v zahraničí.

  c)

  napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

  d)

  zajišťování  

   - výukové, vzdělávací a poradenské činnosti v oblasti golfové hry

   - propagace činnosti svých členů

  e)

  spolupráce s jinými organizacemi, s podnikateli, s orgány veřejné správy a jinými osobami pro dosažení vzájemně prospěšných cílů, přičemž může vstupovat jako člen do jiných zájmových organizací

  2.

  K podpoře účelu a hlavní činnosti spolek může provádět i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

  Článek IV.

  Členství ve spolku

  1.        

  Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami.  Členství ve spolku vzniká přijetím na základě písemné přihlášky. O přijetí člena rozhoduje prezidium na svém nejbližším zasedání po doručení přihlášky.   Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; to platí i o zániku členství. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

  2.        

  Člen spolku má právo:

  a)      účastnit se jednání sněmu a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

  b)     předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

  c)      podílet se na praktické činnosti spolku,

  d)     aktivně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

  e)      volit a být volen do řídících orgánů spolku.

  3.        

  Člen spolku má povinnost:

  a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

  b)     hájit zájmy spolku, dbát o dobré jméno a pověst spolku, a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

  c)      platit členské příspěvky v případech a ve výši stanovené prezidiem spolku

  4.

  Členství ve spolku zaniká:

  a)      vystoupením člena ze spolku,

  b)     vyškrtnutím člena pro neplnění podmínek členství,

  c)      vyškrtnutím člena, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené prezidiem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

  d)     vyloučením člena pro závažné porušení stanov, pokud v přiměřené lhůtě nezjednal člen nápravu ani po výzvě prezidia; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu,

  e)      úmrtím člena či zánikem spolku.

  O zániku členství v případech neplnění podmínky členství nebo pro závažné porušení stanov spolku, rozhoduje prezidium.  V případě vystoupení členství ve spolku zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bylo spolku doručeno písemné prohlášení člena o vystoupení ze spolku.  

  5.

  Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

  6.

  Písemné rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí člena se doručuje členovi.  Dnem doručením rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí  členovi  jeho členství ve spolku  zaniká.

  7.

  Členové spolku se mohou volně sdružovat podle svých zájmů do jiných spolků a dalších organizací, není-li to v rozporu s podmínkami členství  podle odstavce 1. 

   

   

  Článek V.

  Orgány spolku

  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

  a)   Sněm

  b)   Prezidium

  c)    Prezident

  Článek VI.

  Sněm

  1.

  Nejvyšším orgánem spolku je sněm. Sněm spolku je složen ze všech členů spolku.  

  2.

  Sněm rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, které podle stanov nejsou v působnosti jiného orgánu spolku, zejména:

  a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;

  b)     volí a odvolává členy prezidia;

  c)      schvaluje zprávu prezidia o činnosti spolku za předcházející rok;

  d)     určuje hlavní zaměření činnosti spolku;

  e)      rozhoduje o nabytí nemovitých věcí do majetku spolku a o prodeji nebo darování nemovitých věcí z majetku spolku;

  f)       schvaluje zprávu prezidia o hospodaření spolku;  

  g)      rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích;

  h)     rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

  3.

  Zasedání sněmu je svoláváno prezidiem podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  Pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku, je prezidium povinno svolat sněm do 30 dnů od doručení žádosti členů o svolání sněmu.  Pozvánka na zasedání sněmu se vyvěšuje na webových stránkách spolku www.rgc.cz, a je rovněž zasílána na emailové adresy členů, pokud jsou uvedeny v evidenci členů spolku, a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání sněmu, nejpozději však 7 dní před datem konání sněmu.  Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání sněmu.  Prezidium může zasedání sněmu odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno

  4.

  Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.  Každý člen má při rozhodování sněmu jeden hlas. Člen nemůže zmocnit jinou osobu k účasti a hlasování na sněmu.  Za člena spolku mladšího 15 let vykonává hlasovací práva na sněmu jeden z jeho zákonných zástupců.  Hlasuje se aklamací.

  5.

  Volba členů prezidia se provádí tajným hlasováním. Pro zvolení člena prezidia je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů sněmu. 

  6.

  Sněm řídí prezident nebo prezidiem pověřený člen prezidia.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání sněmu. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

  7.

  Prezident zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání sněmu do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky sněmu zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání sněmu v místě a čase určeném prezidentem spolku.

  8.

  Není-li sněm na svém zasedání schopen usnášet se, náhradní sněm se koná za 20 minut po plánovaném a v pozvánce uvedeném začátku řádného sněmu.  Na náhradním zasedání může sněm jednat jen o záležitostech zařazených na pořad řádného zasedání. Usnesení může na náhradním zasedání sněmu přijmout za účasti jakéhokoli počtu členů.

   

   

   

   

   

   

  Článek VII.

  Prezidium

  1.

  Prezidium koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními sněmu spolku.

  2.

  Prezidium má 5 členů.

  3.

  Funkční období členů prezidia je pětileté. Prezidium se schází podle potřeby. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů prezidia. Člen prezidia vykonává funkci osobně.   Každý člen prezidia má při hlasování jeden hlas. Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů prezidia. Do působnosti prezidia patří zejména:

  a)    volba a odvolání prezidenta spolku;

  b)    jmenování čestných členů spolku

  c)     svolání a stanovení programu sněmu;

  d)    rozhodování o přijetí za člena spolku;

  e)     rozhodování o ukončení členství; 

  f)     vydávání vnitřních směrnic pro činnost spolku;

  g)     rozhodování o hospodaření s majetkem spolku, není-li stanovami nebo usnesením sněmu rozhodnutí vyhrazeno sněmu;

  h)     rozhodování o založení právnické osoby, ve které by spolek byl společníkem nebo členem, včetně rozhodování o zrušení takovéto právnické osoby;

  i)       vedení účetnictví spolku;

  j)      rozhodování o rozpočtu spolku;

  k)      vypracování zprávy o hospodaření spolku pro sněm;

  l)       vypracování zprávy o činnosti spolku pro sněm;

  m)   rozhodování o výši členských příspěvků, o povinnosti jejich placení a o způsobu jejich výběru;

  n)     jmenování likvidátora v případě rozhodnutí sněmu o zrušení spolku s likvidací.

  4.

  Člen prezidia musí být členem spolku, musí být starší než 18 let a svéprávný.  Opakovaná volba člena prezidia je možná.

  5.

  Pokud počet členů prezidia klesne pod počet uvedený v odstavci 2., prezidium je oprávněno nového člena prezidia kooptovat z řad členů spolku starších 18 let, nejvýše však může kooptovat 2 členy za funkční období členů prezidia.  Pokud počet členů prezidia, přes provedenou kooptaci, bude nižší, než 5, prezidium je povinno bez zbytečného odkladu svolat sněm, na které budou zvoleni noví členové prezidia za členy prezidia, jejichž členství v prezidiu skončilo.  Noví členové prezidia jsou v těchto případech kooptováni nebo voleni jen na dobu do uplynutí funkčního období ostatních členů prezidia.

  6.

  Odstoupí-li člen prezidia ze své funkce prohlášením došlým spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití jeho prohlášení spolku.

   

   

  Článek VIII.

  Prezident

  1.

  Prezident je individuálním statutárním orgánem spolku, a je oprávněn spolek zastupovat ve všech věcech a právních jednáních. Prezident vykonává právní jednání zaměstnavatele vůči zaměstnancům spolku.  Prezident jedná v souladu s rozhodnutími sněmu a prezidia učiněnými v rámci jejich působnosti. Prezident za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis a údaj o své funkci.  Prezident může udělit plnou moc k zastupování spolku v konkrétních věcech jiné osobě.

  2.

  V případě dočasné nemožnosti vykonávat funkci prezidenta (nemoc, nepřítomnost) prezidenta zastupuje člen prezidia zvolený prezidiem.    

  3.

  Prezident je volen prezidiem ze členů prezidia na dobu 5 let. Prezident se funkce ujímá v den bezprostředně následující po dni volby.

  4.

  Prezident je povinen a oprávněn zejména:

  a)      svolávat zasedání prezidia;

  b)     vést řádně agendu spolku;

  c)      vést seznam členů spolku;

  d)     v záležitostech spolku jednat s péčí řádného hospodáře,

  e)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání sněmu a prezidia spolku;

  5.

  V případě, že prezident nemůže  vykonávat svoji funkci, případně, že  jeho členství v prezidiu skončí  před uplynutím jeho funkčního období,  je prezidium povino  neprodleně zvolit nového prezidenta. Do doby zvolení nového prezidenta  zastupuje  prezidenta  v plném rozsahu člen  prezidia, který  tím  byl prezidiem  pověřen.

   

   

   

  Článek IX.

  Čestní členové

  Čestnými členy spolku mohou být jmenovány zvlášť významné a zasloužilé tuzemské a zahraniční osoby.  Čestné členy jmenuje prezidium v maximálním počtu 9. Čestné členství zaniká vzdáním se čestného členství a úmrtím čestného člena.  Čestní členové garantují dobrou pověst a kontinuitu spolku. Změny stanov spolku, schválené sněmem, proto nabývají účinnosti až udělením písemného souhlasu nadpoloviční většiny čestných členů spolku k takové změně stanov spolku. Volba všech členů prezidia a prezidenta nabývá platnosti až po udělení písemného souhlasu nadpoloviční většiny čestných členů spolku. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členského příspěvku.

   

  Článek X.

  Závěrečná ustanovení 

  1.

  Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené prezidiem a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

  2.

  V případě zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.  Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné.

  3.

  Ze zbylého majetku likvidátor sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí sněm. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy sněm předchozí návrh zamítl.

  4.

  Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

  5.

  Stanovy byly schváleny dne 21. března 2016.

  Hřiště ve Štiříně
  !!! Hřiště ve Štiříně je uzavřeno !!!
  Trenér golfu

  Petr Vaculčiak - oficiální trenér RGC (licence II.třída)

  Kontakt: 602 320 765, petrv.cz@atlas.cz 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte pana Libora Štichu.

  Sekretariát klubu

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.