Ringhoffer Golf Club

  Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

  Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

  Stanovy RGC

  Společnosti

   RINGHOFFER  GOLF  CLUB

   

   

  I.

  Úvodní ustanovení

  Společnost RINGHOFFER GOLF CLUB  (dále jen "Společnost") je dobrovolným sdružením k zastupování a zajišťování zájmů svých členů a k plnění dále stanovených cílů a úkolů Společnosti. Společnost má právní subjektivitu a je způsobilá nabývat majetek, práva a závazky.

   

   Název společnosti:  RINGHOFFER  GOLF  CLUB                                                 

              ve zkratce:  RFGC                                                                                                            

    Sídlo Společnosti:  Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice 

    Identifikační číslo: 266 26 969

   

   

  II.

  Cíle a úkoly Společnosti

  Společnost plní zejména tyto úkoly a cíle:

  a) vytváří a prosazuje společenské, sportovní, organizační a materiální podmínky pro provozování, podporu a propagaci golfové hry;

  b) vyjadřuje, reprezentuje a zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným státním a nestátním subjektům v České republice i v zahraničí;

  c) hospodaří s vlastním majetkem;

  d) poskytuje  služby:

   - výukovou, vzdělávací a poradenskou činnost v oblasti golfové hry

   - propagaci činnosti svých členů

  e) spolupracuje s jinými organizacemi, s podnikateli, s orgány  státní správy a jinými osobami pro dosažení vzájemně  prospěšných cílů,  přičemž může vstupovat jako člen do jiných zájmových organizací

  f) je nepolitickým sdružením, nepřipouštějícím působení  politických stran a hnutí v rámci Společnosti - aktivní účast členů  Společnosti ve veřejném životě tím však není omezena.

   

  III.

  Práva a povinnosti členů

  1.

  Členem Společnosti se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která podporuje cíle společnosti. Členem Společnosti může být i právnická osoba. Jiný golfový klub se může stát kolektivním členem RGC na určitou dobu s tím, že členové kolektivního člena, po dobu jeho členství v RGC, nabývají časově omezeného druhého členství v RGC a získávají veškerá práva, výhody a povinnosti člena RGC s výjimkou práva hlasovat na shromáždění členů RGC a práva být volen do orgánů RGC. Kolektivní členství jiného golfového klubu v RGC se uděluje zpravidla za podmínky reciprocity. Členství ve Společnosti vzniká  na základě písemné přihlášky rozhodnutím prezidia Společnosti o přijetí za člena Společnosti. Prezidium Společnosti může rozhodnout o udělení čestného členství ve Společnosti.

   

  2.

  Členové Společnosti mají právo:

  a)  zúčastňovat se sportovního, kulturního a společenského života  v rámci Společnosti

  b)  volit a být volen do orgánů Společnosti,

  c)  uplatňovat a prosazovat své názory na činnost Společnosti,

  d)  požadovat od orgánů Společnosti informace o činnosti Společnosti,

  e)  podílet se na všech výhodách, které Společnosti svým členům  poskytuje

       Na členy Společnosti - právnické osoby - se právo uvedené pod písmenem  b) vztahuje tak, že volí a mohou být voleni do orgánů Společnosti jejich statutární zástupci.

   

  3. 

  Členové Společnosti mají základní povinnosti:

  a) plnit úkoly vyplývající ze stanov Společnosti a z rozhodnutí orgánů  Společnosti

  b) dodržovat stanovená pravidla  a zásady vzájemné úcty a demokracie  mezi členy Společnosti

  c) podle svých možností a podle potřeb Společnosti se podílet na  činnosti Společnosti

  d) chránit majetek Společnosti a přispívat k její zvelebení  a rozšíření

  e) nepoškodit dobré jméno Společnosti

  f)  platit řádně stanovené členské příspěvky a poplatky

  g) aktivně pracovat v orgánech Společnosti, do kterých byli zvoleni

   

  4.

  Členství ve Společnosti zaniká:

  a) vystoupením člena

  b) vyloučením člena sněmem pro závažné zaviněné  porušení základní povinnosti člena

  c) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby

  d) zánikem Společnosti

   

  IV.

  Členské příspěvky a poplatky

  Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok prezidium Společnosti podle potřeb Společnosti. Členské příspěvky platí všichni členové Společnosti. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně pro členy Společnosti - fyzické osoby a pro členy Společnosti - právnické osoby. Prezidium Společnosti může stanovit dále výši jednorázového členského příspěvku splatného při přijetí právnické osoby jako nového člena Společnosti. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členského příspěvku.

   

  V.

  Porušení pravidel chování

  Každý člen Společnosti odpovídá za zaviněné porušení stanovených pravidel chování.. Porušením pravidel chování je porušení povinností člena stanovených stanovami Společnosti nebo orgány Společnosti.

  Disciplinární opatření:

  Za porušení pravidel chování může disciplinární orgán uložit jako disciplinární opatření:

  a)  důtku nebo

  b)  pokutu do 5.000,- Kč nebo

  c)  vyloučení ze Společnosti

        Disciplinárním orgánem Společnosti je disciplinární komise určená prezidiem Společnosti pro projednání konkrétního porušení pravidel chování. Člen má právo zúčastnit se jednání disciplinární komise projednávající jeho porušení pravidel chování. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se členovi. Člen má právo se do 15 dnů od doručení disciplinárního opatření odvolat k prezidiu Společnosti. Rozhodnutí prezidia Společnosti je konečné.

   

  VI.

  Orgány Společnosti

  1.

  Orgány Společnosti jsou:

  a)  Sněm

  b)  Prezidium

  c)  Dozorčí rada

  d)  Disciplinární komise

   

  2.

  Sněm:

  Nejvyšším orgánem Společnosti je sněm Společnosti, tvořený všemi členy Společnosti. Sněm se schází nejméně jednou do roka a dále vždy, rozhodne-li o tom prezidium Společnosti nebo o svolání sněmu požádá dozorčí rada Společnosti  nebo čtvrtina členů Společnosti. Do výlučné působnosti sněmu patří volba orgánů Společnosti, změna stanov Společnosti, stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje Společnosti, schvalování výroční zprávy, rozpočtu a závěrky hospodaření Společnosti a zprávy dozorčí rady a další otázky, které si vyhradí.

   

  3.

  Prezidium :

  Prezidium Společnosti je statutárním orgánem Společnosti, který rozhoduje o všech otázkách činnosti Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům Společnosti. Prezidium Společnosti jedná jménem Společnosti vůči třetím osobám. Prezidium Společnosti je pětičlenné, jeho členové jsou voleni sněmem na období pěti roků. Opakovaná volba člena je možná. Člen prezidia Společnosti se může své funkce vzdát písemným sdělením prezidiu Společnosti. Po uplynutí funkčního období členů prezidia Společnosti nebo při vzdání se funkce  členství v prezidiu Společnosti končí až provedení nové volby členů prezidia. Ze svých členů prezidium Společnosti volí prezidenta Společnosti, který zastupuje Společnost navenek. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytisknutému názvu Společnost připojí svůj podpis prezident Společnosti nebo prezidiem Společnosti pověřený člen prezidia.

   

  4.

  Dozorčí rada:

  Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti oprávněným k provádění kontroly všech úkonů Společnosti a jeho orgánů s výjimkou úkonů sněmu. Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat provádění rozhodnutí sněmu. Dozorčí rada je tříčlenná, její členové jsou voleni sněmem na období tří roků. Opakovaná volba člena je možná. Člen dozorčí rady Společnosti se může své funkce vzdát písemným sdělením dozorčí radě Společnosti. Po uplynutí funkčního období členů dozorčí rady Společnosti nebo při vzdání se funkce  členství v dozorčí radě Společnosti končí až provedení nové volby členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady volí z řad svých členů svého předsedu.

   

  5.

  Disciplinární komise:

  Disciplinární komise je tříčlenná, volená prezidiem Společnosti vždy k projednání konkrétního porušení pravidel chování. Opakovaná volba člena je možná. Disciplinární komise rozhoduje o ukládání disciplinárních opatřeních. Komise z řad svých členů volí předsedu disciplinární komise.

   

  6.

  Volba do všech orgánů Společnosti se provádí tajným hlasováním. Pro zvolení členem prezidia Společnosti a dozorčí rady Společnosti je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů sněmu a písemného souhlasu všech čestných členů Společnosti, pro zvolení členem disciplinární komise je třeba nadpoloviční většiny všech členů prezidia Společnosti. Pro zvolení prezidenta Společnosti a předsedy dozorčí rady a disciplinární komise je třeba nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu Společnosti, který je volí. Usnesení sněmu, prezidia, dozorčí rady a disciplinární komise Společnosti jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, přičemž každý z uvedených orgánů Společnosti je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnesení sněmu o volbě členů prezidia, dozorčí rady a o změně stanov Společnosti nabývají platnosti udělením písemného souhlasu všemi čestnými členy Společnosti.

   

  7.

  Sněm je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li řádně svolaný sněm usnášení schopný, koná se po uplynutí 20 minut od termínu řádně svolaného sněmu sněm náhradní, který je usnášení schopný při jakémkoli počtu přítomných členů sněmu. Na možnost konání náhradního sněmu se stejným programem musí být členové sněmu výslovně upozorněni v pozvánce na sněm. Pro zvolení prezidenta Společnosti a předsedy dozorčí rady a disciplinární komise je třeba nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu Společnosti, který je volí.

   

  VII.

  Právní postavení, majetek a hospodaření Společnosti

  Společnost je nezávislou a samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Společnost může svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Majetek Společnosti je tvořen nemovitými a movitými věcmi, pohledávkami a jinými majetkovými právy Společnosti.

   

  Zdroje majetku Společnosti jsou:

  a) členské příspěvky

  b) příjmy ze sportovní, vzdělávací, poradenské a kulturně společenské  činnosti

  c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti Společnosti

  d) příspěvky a dary institucí, podniků a soukromých osob

   

  Hospodaření Společnosti:

  K zabezpečení pravidelných pokladních operací a platebního styku je prezidium Společnosti oprávněno a povinno zřídit stálá pokladní místa a běžné účty a vést účetnictví v rozsahu předepsaném právními předpisy. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů platí příslušné právní předpisy. Hospodaření u probíhá podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok, schvalovaného sněmem na návrh prezidia Společnosti. Za hospodaření Společnosti odpovídá prezidium Společnosti.

   

  VIII.

  Zánik a likvidace Společnosti

  O zániku Společnosti rozhoduje sněm Společnosti dvoutřetinovou většinou všech členů Společnosti. Rozhodne-li sněm o zániku Společnosti tak, že současně určí právního nástupce Společnosti, přecházejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek Společnosti na určeného právního nástupce ke dni, uvedenému v rozhodnutí sněmu Společnosti o zániku Společnosti. V případě zániku Společnosti bez právního nástupce sněm jmenuje likvidátora Společnosti, jehož povinností je vypořádat závazky Společnosti. Po vypořádání všech závazků Společnosti se zbývající majetek Společnosti rozdělí mezi členy Společnosti podle rozhodnutí sněmu Společnosti.

   

  IX.

  Závěrečná ustanovení

  Společnost vzniká jako právnická osoba dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. o právu shromažďovacím a spolčovacím ve znění předpisů pozdějších. Do doby ustanovení orgánů Společnosti podle těchto stanov vykonává jejich funkci přípravný výbor.

  Kulturní novinky na Štiříně
  Gerald Clark blues band

          

  Zámek Štiřín
          
  Ceník + rezervace Tee time

  Aktuální ceník hracích poplatků na Štiříně najdete zde.

  Svoji hru si můžete zarezervovat přes TeeTime nebo telefonicky na recepci 255 736 567.

   

  Nejbližší akce na hřišti

  ***********************************************

  24.6.2018

  Utkání RGC-GCCSH

   

  ***************************************** 

  MEN TOUR

  na štiřínském hřišti probíhá tato túra dvakrát do měsíce o víkendu ráno

  ***************************************** 

  Historie golfu ve Štiříně

    Počátky golfu v českých zemích jsou neodmyslitelně spojeny se Štiřínem a zejména rodinou Ringhofferů.

  Více z historie najdete zde

  Nabídka partnerství

  Pro zájemce o partnerství nebo nabízíme možnost sponzorování turnajů, jamek nebo jiné formy spolupráce dle nabídky. Podmínky partnerství se stanovují individuálně na základě vzájemné dohody.

  V případě zájmu o partnerství kontaktujte prezidenta klubu pana Libora Štichu.

  Golfové akademie Šťastný
  Golfová hřiště v Česku

  Přehled golfových hřišť v Česku najdete na stránkách

  >> GolfCourses <<

  Přehled hřišť je průběžně aktualizován. 

  Golf v Rakousku

   

   

  Vážení členové, dovolujeme si Vám doporučit hru na golfovém hřišti v Mittersillu v Rakousku.

  Naši partneři Milena a Petr Svejkovští, majitelé penzionu Golf & Ski Chalet, jsou exkluzivní­m partnerem Golfclub Mittersill a nabízí zde pro naše členy výrazné slevy! 

   

  Sekretariát klubu

  Vedoucí sekretariátu: Libor Šticha ml.

  Tel: 725 773 131

  Email: info@rgc.cz

  Partnerem Ringhoffer Golf Clubu je Zámek Štiřín.